ADVIES 2: Flanders' Space

Een strategie voor de Vlaamse ruimtevaarteconomie

ADVIES 2: Flanders' Space

Het tweede VARIO-advies ‘Flanders’ Space: een strategie voor de Vlaamse ruimtevaarteconomie’ is het antwoord op de vraag van Vlaams minister Philippe Muyters naar een langetermijnvisie voor ruimtevaart in Vlaanderen. Het uitgangspunt voor VARIO daarbij is dat de ruimtevaarteconomie zich niet beperkt tot de ruimtevaartsector in enge zin, maar ook alle mogelijke effecten van ruimtevaartproducten en-diensten voor de globale economie en samenleving omhelst.

VARIO formuleert zes overkoepelende aanbevelingen en schuift daarbinnen concrete actiepunten naar voor om de ruimtevaarteconomie in Vlaanderen te helpen ontwikkelen en groeien:

• De oprichting van een triple helix Taskforce ruimtevaarteconomie voor de (verdere) uitwerking van een strategie, de uitrol en opvolging ervan.
• Geen vraag voor specifieke nieuwe structuren en/of instrumenten, maar wel voor optimalisatie van het Vlaamse steuninstrumentarium, zodat dit beter beantwoordt aan de specificiteit van de ruimtevaart.
• Het bevorderen van de kruisbestuiving tussen de aardse industrie en de ruimtevaartindustrie, bv. door de ruimtevaarteconomie als één van de prioriteiten bij de interclusterwerking te nemen.
• Versterken van het eigen beleid door het gebruik van op ruimtevaart gebaseerde data en applicaties. De Vlaamse overheid moet optreden als ‘early adopter’ en ‘enabler’.
• Ten volle benutten van het potentieel van de ruimtevaarttechnologie, door een ruimtevaartdiensteneconomie op te zetten en valorisatiemogelijkheden te ondersteunen.
• Wegen op het federaal, Europees en internationaal beleid.

Voor het formuleren van zijn aanbevelingen heeft VARIO gebruik gemaakt van het achtergrondrapport dat door de werkgroep ruimtevaart werd opgesteld. Dit omvat zowel een analysegedeelte als een aanzet tot strategie voor Vlaanderen met ‘10 trajecten slim gecombineerd tot 3 werven’.

Type: 
Documenten: 
PDF-pictogram VARIO-advies nr. 2