Hoe burgers betrekken bij het wetenschaps- en innovatiebeleid?

Lees het in VARIO-advies 16

Hoe burgers betrekken bij het wetenschaps- en innovatiebeleid?

VARIO werd door Vlaams minister van Innovatie, Hilde Crevits, om een startnota gevraagd met mogelijke scenario’s om burgers, individueel of georganiseerd, bij het wetenschaps- en innovatiebeleid te betrekken.

Op basis van gegevens uit deskresearch en expertenbevragingen maakte VARIO een model met drie ‘lagen’ of groepen van mogelijke scenario’s. Bij het model formuleerde VARIO een aantal aanbevelingen. De raad legt de nadruk op communiceren (laag 1 in het model), als het meest essentiële om burgers te betrekken bij het wetenschaps- en innovatiebeleid, en als opstap naar meer actieve vormen van betrokkenheid. Daarnaast wijst hij op het belang van evidence informed beleid (laag 2 in het model) om het algemeen belang van de burgers te laten primeren en zo het draagvlak en het vertrouwen in het beleid te versterken. Volgens VARIO moet cocreatie, waarbij burgers via (hun gedrag in) de praktijk input (evidence) aanleveren voor het beleid, gestimuleerd en geoptimaliseerd worden. Wat betreft directe beleidsinput voor wetenschap en innovatie (laag 3 in het model), ziet VARIO eerder een beperkte rol voor burgers.

Bij het advies hoort ook een achtergrondrapport. Daarin geeft VARIO de context mee van de vraag en een overzicht van relevante, verzamelde informatie die als vertrekpunt kan dienen om concreet aan de slag te gaan. Het rapport bevat ook een overzicht van bestaande initiatieven om burgers bij het beleid te betrekken, in Vlaanderen maar ook daar buiten en met een focus op wetenschap en innovatie.

Minister Hilde Crevits nam de tijd om het advies grondig te bekijken: "Het advies biedt een inspirerend overzicht en toont de mogelijkheden en de domeinen waar we vooruitgang kunnen boeken in het betrekken van burgers. We zullen met dit advies onder de arm in gesprek treden met de verschillende organisaties in het veld en ons wetenschapscommunicatiebeleid voor de toekomst sterker maken”. Vorige week werd alvast het nieuwe Citizen science project CurieuzeNeuzen in de Tuin gelanceerd, een mooi voorbeeld van cocreatie.

Lees hier het advies en het achtergrondrapport