VARIO-advies ‘Waardecreatie door samenwerking’ krijgt vorm in beleid

VARIO-advies ‘Waardecreatie door samenwerking’ krijgt vorm in beleid

In een antwoord op de schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde, heeft voormalig Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits een uitgebreid overzicht gegeven van de mate waarin en de manier waarop ze uitvoering gaf aan de aanbevelingen uit het VARIO-advies 6 ‘Waardecreatie door samenwerking’ van maart 2019. In dit advies bracht VARIO de bestaande structuren en instrumenten en de performantie van Vlaamse ondernemingen en kennisinstellingen m.b.t. samenwerking, innovatie en waardecreatie in kaart en identificeerde een aantal knelpunten. De raad formuleerde aanbevelingen om hieraan te remediëren.

VARIO verwelkomt de stappen die reeds gezet werden en de initiatieven die in de nabije toekomst nog zullen doorgevoerd worden, en die als doel hebben om samenwerking tussen verschillende actoren te bevorderen:

  • Zo werden er iBOF oproepen - gezamenlijke 2-jaarlijkse oproep voor interuniversitaire projecten - ingevoerd bij de vorige herziening van het BOF-besluit.
  • In de nieuwe convenanten van de SOC’s werden doelstellingen m.b.t. samenwerking (met industrie en speerpuntclusters) opgenomen.
  • Het FWO zal een selectievoordeel toekennen aan fundamentele onderzoeksprojecten waarvan de expertpanels oordelen dat het interdisciplinair en instelling-overschrijdend karakter een duidelijke meerwaarde is voor alle in het project betrokken disciplines. De implementatie van deze beleidslijn wordt voorbereid voor de oproepen vanaf 2023.
  • Het FWO bereidt verder een dossier voor met de voorwaarden en aandachtspunten om transdisciplinair onderzoek (met gesubsidieerde participatie van actoren uit het werkveld) binnen het SBO-programma te kunnen subsidiëren.

Schriftelijke vraag en antwoord Vlaams parlement
VARIO-advies 6 ‘Waardecreatie door samenwerking’