VARIO-advies 27: Visie op een goede beleidsmix tussen vrije en thematische steun voor O&O in Vlaanderen

Een goede mix is niet te kwantificeren maar VARIO schuift een aantal principes naar voor

VARIO-Advisory Report 27: Vision on a good policy mix between free and thematic support for R&D in Flanders

Met dit nieuwe advies beantwoordt VARIO een vraag van viceminister-president Crevits naar aanleiding van een eerder VARIO-advies over de Sustainable Development Goals.

 

VARIO voerde een kwantitatieve analyse uit van de verhouding tussen vrije (bottom-up) en thematische (top-down) Vlaamse middelen voor O&O, en de evolutie daarbinnen gedurende de jongste tien jaar. De analyse toont onder meer dat:

  • Quasi alle categorieën van Vlaamse O&O-middelen in absolute termen toegenomen zijn.
  • Vrije middelen ruim twee derde uitmaken van het totaal, maar een licht dalende trend vertonen van circa 70% naar circa 66,5%.
  • De budgetten voor de strategische onderzoekscentra circa de helft van de thematische middelen uitmaken.
  • Binnen de thematische middelen, de sterkste toename doorheen de tijd voor initiatieven met kenmerken van missies is. De Moonshot is het duidelijkste voorbeeld van dergelijke initiatieven.

 

VARIO hecht een groot belang aan sterke bottom-upkanalen. Er zijn echter geen objectieve criteria om te staven wat de juiste numerieke verhoudingen zijn met de top-downmiddelen. VARIO schuift daarom in zijn aanbevelingen een aantal principes naar voor, waaronder:

  • Denk meer in termen van beleidsdomeinoverschrijdende doelstellingen en kijk ruimer dan financiële middelen;
  • Monitor ex-post de maatschappelijke impact van bottom-up initiatieven;
  • Houd bij thematische programma’s de thema’s breed om voldoende competitie in de aanvragen te bewaren.

VARIO-advies 27