Advies 19: Wijziging W&I-decreet: beleidskader voor het Vlaamse industriële klimaattransitieprogramma

Advisory Report 19: Amendment W&I decree: policy framework for the Flemish industrial climate transition program

Viceminister-president Hilde Crevits vroeg VARIO om advies m.b.t. het voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid. VARIO focust in zijn advies op het voorgestelde beleidskader voor het Vlaamse industriële klimaattransitieprogramma.

VARIO vindt de transversale aanpak bij het industrieel klimaattransitieprogramma en de inbedding van het Moonshot-initiatief daarbinnen positief. Deze transversale aanpak moet ook doorgetrokken worden naar de verschillende onderdelen van het programma; de programmanota en routekaart 2050, versnellen klimaatinnovatie en het opzetten van basisinfrastructuur. Een systemische aanpak bij de opmaak van het programma is noodzakelijk evenals de inbedding en consistentie met het beleid rond alternatieve grondstoffen en circulariteit en het energiebeleid. Ook de coördinatie en afstemming tussen de verschillende beleidsniveaus (lokaal, Vlaams, federaal en Europees) over heel de lijn is belangrijk. Brede participatie bij de opmaak van de programmanota en routekaart 2050 is nodig. VARIO wenst zelf ook betrokken te worden in het adviesproces over de programmanota en de routekaart, specifiek vanuit de invalshoek van innovatie, gezien het belang daarvan voor de klimaattransitie. Als laatste bevestigt VARIO het belang van het versnellen van klimaatinnovatie in en voor de Vlaamse basisindustrie waarbij samenwerking belangrijk is.

 

Type: