VARIO adviestrajecten voor 2020

Na de officiële ontvangst van een gecoördineerde adviesvraag van minister-president Jan Jambon en viceminister-president en minister van Innovatie Hilde Crevits in januari en twee bijkomende adviesvragen van minister Hilde Crevits in maart, heeft VARIO zijn werkprogramma voor 2020 meer in detail neergeschreven.

VARIO heeft op zijn vergadering van 30 april besloten om het werkprogramma ook na het uitbreken van de coronacrisis aan te houden. Wel zullen alle lopende adviestrajecten getoetst worden aan de sterk veranderende omstandigheden.

Sinds dan werden nog twee adviestrajecten aan het programma toegevoegd, één op vraag van minister Crevits en één op vraag van minister Weyts.

Naarmate de adviestrajecten vorderen zal u er hier en elders op onze website meer over vernemen. Houd zeker ook onze nieuwsbrief, de VARIO-update, en onze sociale mediakanalen in het oog voor nieuws.  

U vindt een kort overzicht van de verschillende adviestrajecten voor 2020 hieronder.

 

1) Adviestraject ‘Naar de top van kennis- en innovatiegedreven regio’s in Europa’

In de context van zijn memorandum startte VARIO vorig jaar reeds met de opmaak van ‘een roadmap naar de top-5 innovatieve kennisregio’s’. Eveneens in 2019 startte VARIO met de ontwikkeling van ‘een kwaliteitsvolle set indicatoren voor wetenschap en innovatie’. Minister-president Jan Jambon en viceminister-president Hilde Crevits, bevoegd voor innovatie, hebben hiervan goed nota genomen en hebben hierbij aansluitend een aantal vragen om advies geformuleerd (zie vraag om advies ‘Ambitie top 5’ ). Dit heeft geleid tot het opzetten van volgende drie sub-adviestrajecten:

1.1) Relevante benchmarklanden/regio’s

Dit adviestraject werd in maart 2020 afgerond met het verschijnen van VARIO-advies 10: Innovatieve benchmarklanden en -regio’s voor Vlaanderen.

1.2) Een kwaliteitsvolle set indicatoren voor wetenschap en innovatie

Het doel van dit adviestraject was de ontwikkeling van een kwaliteitsvolle en ‘slimme’ set van indicatoren die toelaat op een objectieve en transparante manier te monitoren hoe Vlaanderen presteert op het vlak van wetenschap en innovatie, en de positie van Vlaanderen op internationaal vlak kan in kaart brengen. 

Op 17 juli werd het advies, VARIO-advies 13, aan beide ministers bezorgd.

1.3) Naar de topgroep van kennis- en innovatiegedreven regio’s

In 2019 heeft VARIO een achtergrondrapport voorbereid met een sterkte-zwakte analyse van Vlaanderen inzake innovatie en competitiviteit a.d.h.v. indicatoren, en een diepte analyse van de O&O&I-systemen van topregio’s zoals Zwitserland en Singapore. In 2020 werd dit aangevuld met kwalitatief onderzoek op basis van interviews met experten. Steunend formuleerde VARIO vervolgens concrete aanbevelingen formuleren voor een roadmap voor Vlaanderen om aansluiting te vinden bij de topregio’s. 

Op 17 juli werd het advies, VARIO-advies 14, aan beide ministers bezorgd.

2) Adviestraject ‘De lerende samenleving'

Op 17 juni ontving VARIO van minister Hilde Crevits een vraag om advies bij de conceptnota ‘De lerende samenleving’Deze nota bevat de beleidsvisie op de oprichting van een platform levenslang leren binnen de beleidsdomeinen Werk, Onderwijs en Economie en Innovatie en van een expertisecentrum innovatieve leerwegen, beide voorzien in het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024. “Dit platform heeft als doel om de synergiën en samenwerking in het kader van levenslang leren binnen de Vlaamse overheid te versterken en via een gezamenlijke visie de noodzakelijke ambities en doelstellingen verder uit te werken.”

Dit adviestraject werd op 7 juli 2020 afgerond met het verschijnen van VARIO-advies 11.

3) Adviestraject ‘IPCEIs - belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang’

VARIO werd door minister Hilde Crevits gevraagd om een strategische verkenning uit te voeren van de sterktes en opportuniteiten die er zich voor Vlaanderen stellen m.b.t. de mogelijke IPCEI's - Important Projects of Common European Interest (zie vraag om advies ‘IPCEI’). Omdat het proces in Europa stilaan op gang komt voor een IPCEI rond waterstof, wil VARIO niet wachten tot de volledige strategische verkenning van alle zes waardeketens is afgerond, maar doet een voorafname voor waterstof, zodat binnen deze waardeketen de juiste beslissingen kunnen worden genomen. 

Op 17 juli werd het advies over de IPCEI waterstof, VARIO-advies 12, aan minister Crevits bezorgd.

4) Adviestraject ‘Onderwijsbelastingseenheden van de hogescholen: evaluatie en groeipad in meerjarig perspectief’

Op 13 juli ontving VARIO van viceminister-president Ben Weyts, bevoegd voor onderwijs, een vraag om advies bij de conceptnota ‘Onderwijsbelastingseenheden van de hogescholen: evaluatie en groeipad in meerjarig perspectief’. Het stappenplan in de nota geeft uitvoering aan de bepalingen in het regeerakkoord en de beleidsnota Onderwijs waarin gesteld wordt dat de onderwijsbelastingseenheden tegen het licht zullen worden gehouden en de financiering van de hogescholen gericht en gefaseerd verhoogd wordt.  

Dit adviestraject werd op 7 juli 2020 afgerond met het verschijnen van VARIO-advies 15.

5) Adviestraject ‘Quadruple helix - burgers en middenveld betrekken: welke mogelijke scenario’s’

In een missiegedreven innovatiebeleid moet je de samenleving een plaats geven en ook draagvlak creëren. Concreet werd VARIO door minister Hilde Crevits om een startnota gevraagd, met mogelijke scenario’s voor het optimaal betrekken van burgers, middenveld, maar ook kleine bedrijven (zie vraag om advies ‘Quadruple helix’). Op basis daarvan zal de minister een dialoog starten om te komen tot een gedragen visie op een structurele aanpak.

Timing: Oktober-november 2020

6) Adviestraject ‘Aantrekken buitenlandse O&O-centra’

In Vlaanderen vindt 66,44% van de O&O-uitgaven van bedrijven plaats in filialen onder buitenlandse controle (2017[1]). Daarom is het volgens VARIO relevant om meer in detail te bekijken wat de specifieke meerwaarde is van inkomende buitenlandse investeringen in O&O voor Vlaanderen.

Timing: Start najaar 2020

7) Adviestraject ‘Sustainable Development Goals'

VARIO zal onderzoeken hoe het Vlaamse wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid moet omgaan met en inzetten op de SDG’s. De nieuwe Vlaamse Regering wil daarvoor evolueren van ad-hoc initiatieven naar een meer structurele aanpak. VARIO zal zijn visie daar op geven. VARIO screende al de relanceplannen van onze handelspartners in het kader van dit adviestraject.

Timing: Start najaar 2020

8) Adviestraject ‘Voorontwerp van decreet bij de begrotingsopmaak 2021’

Op 9 oktober ontving VARIO van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Matthias Diependaele, een vraag om advies bij het voorontwerp van decreet bij de begroting voor 2021. Het programmadecreet omvat bepalingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de begroting van 2021 in alle beleidsdomeinen. VARIO brengt advies uit bij die bepalingen die het VARIO-werkterrein aanbelangen.

Timing: Najaar 2020

 

[1] https://www.innovationdata.be/i/RD_07/RD-expenditures-foreign-affiliates

 

 

 

VARIO adviestrajecten voor 2020