Ga verder naar de inhoud

Werkprogramma 2023

Elk jaar stelt VARIO in overleg met de voogdijminister een werkprogramma op waarin de activiteiten voor dat jaar worden beschreven. Bij de adviestrajecten komen zowel eigen (lopende) initiatieven aan bod als vragen om advies. In de loop van het werkjaar kunnen nog nieuwe vragen om advies van de Vlaamse Regering of van het Vlaams Parlement aan het werkprogramma worden toegevoegd.

Wat er op het programma staat voor 2023 wordt hieronder kort omschreven.

1. Advies: Versterking technologiepositie Vlaanderen m.b.t. octrooien

In 2021 bezorgde VARIO de invulling van de VARIO-kernindicatoren aan toenmalig viceminister-president en minister van Innovatie Hilde Crevits (VARIO-advies 24), een opvolging van VARIO-advies 13 uit 2020 waarin een set kwaliteitsvolle indicatoren voor Wetenschap en Innovatie samengesteld werd. Op haar vraag en in overleg met haar opvolger, minister Jo Brouns, werkte VARIO aan een vervolg rond de specifieke indicator m.b.t. octrooien en beleidsaanbevelingen om de positie van Vlaanderen hier te versterken. De onderbouwing van dit advies gebeurde in nauwe samenwerking met ECOOM. VARIO bezorgde dit advies half april aan minister Brouns.

2. Advies: Verruimen van onze strategische internationale oriëntatie – deel I Europa.

In september finaliseerde VARIO zijn advies 31 ‘ Optimaal wegen en inspelen op het onderzoeks-, innovatie- en industriebeleid van de EU.’ VARIO wil hierin aangeven hoe Vlaanderen het beste kan inspelen op het Europese beleid om er de meeste baten uit te halen. Hoe kunnen we daarenboven de manier waarop Vlaanderen het Europese beleid mee vorm geeft optimaliseren?

3. Advies: Verruimen van onze strategische internationale oriëntatie – deel II Wereld.

In lijn met de aanbevelingen uit zijn evaluatie van 2022, hanteert VARIO bij de opmaak van zijn adviezen altijd een internationale blik. In 2020 selecteerde VARIO bijvoorbeeld een aantal Europese benchmarklanden en -regio’s (VARIO-advies 10), als maatstaf voor het Vlaamse innovatiesysteem. Hierbij merkte VARIO op dat het belangrijk is om breder te kijken dan enkel Europa. Meer specifiek werd toen een uitgebreide casestudie gemaakt van het WTI-systeem van Singapore (VARIO-analyserapport 14). In maart 2023 onderneemt VARIO in opvolging een studiereis naar Singapore om verdere lessen te leren voor Vlaanderen uit dit succesvolle ecosysteem. Dit is de eerste fase van een nieuw adviestraject, waarbij VARIO breder zal kijken. Welke succesvolle innovatiesystemen buiten Europa (vb. Tel Aviv, Bangalore, Moscow, Nairobi, New York, Shenzhen, Silicon Valley…) kunnen als inspiratiebron dienen voor het Vlaamse WTI-beleid? Wat maakt deze innovatiesystemen succesvol en andere minder? De volgende fases van dit adviestraject worden gepland na het afronden van deel I Europa. Dit adviestraject zal verder lopen in 2024.

4. Advies: Transformatief innovatiebeleid

Transformatief Innovatiebeleid is een nieuwe generatie van innovatiebeleid en omvat zowel transitie- als missiegedreven innovatietrajecten. Het leidt tot economische en brede maatschappelijke systeemveranderingen. Maar wat houdt dat nu precies in? Hoe kan het Transformatief Innovatiebeleid in Vlaanderen concreet vorm worden gegeven? Wat voor beleidsinstrumenten zijn nodig? Wat zijn succesfactoren om transformatief innovatiebeleid te doen slagen? Dit zijn een aantal van de vragen die VARIO in het advies zal trachten te beantwoorden. VARIO werkt hierbij samen met zijn Nederlandse tegenhanger, de AWTI. Concreet zullen VARIO en AWTI samen een internationale benchmark analyse maken. In dit adviestraject zal VARIO verder bouwen op het advies ‘beleidsmix’, (VARIO-advies 27) en ook op aspecten uit eerdere adviezen, over onder meer de Sustainable Development Goals (VARIO-advies 17 en VARIO-advies 20) en het betrekken van de burger bij het wetenschaps-en innovatiebeleid (VARIO-advies 16)). VARIO zal dit advies afronden tegen de herfst 2023.

5. VARIO-memorandum 2024-2029

In de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen van mei 2024 wenst VARIO zijn prioriteiten voor de toekomst m.b.t. zijn werkdomein wetenschap, innovatie en ondernemen mee te geven aan de volgende Vlaamse Regering onder de vorm van een Memorandum. VARIO zal daarbij onder meer kernpunten uit zijn recente en lopende adviezen herhalen. VARIO zal in het kader van zijn memorandum stakeholderbevragingen organiseren, om ook hun andere prioriteiten en bezorgdheden te kunnen meenemen Om zoveel mogelijk impact te genereren, zal het VARIO-memorandum eind 2023 worden overgemaakt aan de politieke partijen.

Ook het VARIO-colloquium zal in 2023 in het teken staan van het Memorandum en zal plaatsvinden op donderdag 14 december.

6. Advies: Internationaal ambitieus ondernemen versterken

Complementair aan buitenlandse kennisintensieve investeringen, moeten we blijven inzetten op ambitieuze ondernemingen met zeggenschap in Vlaanderen die het potentieel hebben om op langere termijn uit te groeien tot internationale ‘flagships’. Dit adviestraject over het belang van Internationaal Ambitieus Ondernemen voor een kleine regio als Vlaanderen, sluit aan op Aanbeveling 5 uit Advies 28Buitenlandse private investeringen in O&O en kennisintensieve productie’ (d.d. juni 2022). Vlaanderen heeft zelf, in tegenstelling tot innovatieve benchmarklanden zoals Nederland, Zwitserland, Zweden… (te) weinig eigen grote multinationale ondernemingen. Dit adviestraject kadert ook in het streven naar open strategische autonomie en technologische soevereiniteit. Eind 2023 zal VARIO dit vervolgadvies op Advies 28 verder opnemen.

7. Advies: Klimaatsprong - programmanota

Op 24 februari 2023 ontving VARIO van Vlaams minister voor Innovatie Jo Brouns een vraag om advies bij de ontwerpprogrammanota ter bevordering van de Vlaamse industriële energie- en klimaattransitie (ook Klimaatsprong genoemd) voor de periode 2022-2025. VARIO is tevreden dat zijn vraag om geconsulteerd te worden bij de ontwerpprogrammanota gehoord werd. VARIO heeft de ontwerpprogrammanota afgetoetst aan zijn advies 19 van september 2021 (m.b.t. de decretale onderbouw van de Moonshot en het klimaattransitieprogramma), en hoopt met zijn aanbevelingen bij te dragen aan een verdere invulling van het transitieprogramma Klimaatsprong.

VARIO bezorgde zijn advies 29 eind maart 2023 aan minister Jo Brouns.

8. Advies m.b.t. het voorstel van de EC van 5 juli 2023 voor een verordening voor planten die gewijzigd werden met zekere nieuwe genbewerkingstechnieken

VARIO werd door minister van Economie, Innovatie en Landbouw, Jo Brouns om advies gevraagd bij het voorstel van de Europese Commissie van 5 juli 2023 voor een verordening voor planten die gewijzigd werden met zekere nieuwe genbewerkingstechnieken (NGT), en hieruit geproduceerde levensmiddelen en diervoeders. Het advies wordt verwacht tegen eind september.

Meer specifiek verwacht de minister een antwoord op de lezing van de VARIO van het voorstel van de Europese Commissie van 5 juli 2023 en de visie van de raad en zijn stakeholders met betrekking tot het voorstel van de Europese Commissie.

9. Gastheer ‘European STI Councils’

VARIO is actief lid van het netwerk van Europese Science, Technology and Innovation Councils. Zij verzamelen halfjaarlijks voor een voorbereidende lentemeeting met de directeurs-secretarissen en voor een formele herfstmeeting met de voorzitters en directeurs-secretarissen van de adviesraden. Op 16 en 17 november ontving VARIO zijn Europese zusterraden voor de jaarlijkse herfstmeeting in Gent.

Archief VARIO-werkprogramma's

Hier vind je de werkprogramma's voor de verschillende werkjaren van VARIO zoals ingediend bij de verantwoordelijke minister aan het begin van dat jaar:

VARIO-werkprogramma 2023

VARIO-werkprogramma 2022

VARIO-werkprogramma 2021

VARIO-werkprogramma 2020

VARIO-werkprogramma 2019

VARIO-werkprogramma 2018

VARIO-werkprogramma 2017