Ga verder naar de inhoud

Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen

VARIO adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid.

VARIO-advies 35: Transformatiegericht Innovatiebeleid: een participatief bestuurskader voor de Vlaamse Overheid

De wereld kampt met urgente maatschappelijke uitdagingen die wezenlijke verandering vergen, zoals de klimaatcrisis of de stikstofcrisis. In zijn Advies 35 focust VARIO op Transformatiegericht Innovatiebeleid dat een cruciale rol speelt bij systeemverandering of systeemtransities. Denk bijvoorbeeld aan de transitie naar een digitaal en circulair agro-voedingssysteem of naar een circulaire economie. Steunend op de AWTI-VARIO landenreview (december 2023) en een achtergrondrapport, ontwikkelde VARIO een participatief bestuurskader voor Transformatiegericht Innovatiebeleid, met 8 aanbevelingen, dat nabijheid creëert met de lokale innovatiedynamiek. Hierbij is voortdurende uitwisseling van informatie tussen de beleidscyclus en een externe experimenteerruimte essentieel, om bijv. gericht regelgeving of andere beleidshefbomen te kunnen aanpassen, met het oog op het creëren van impact op systeemniveau en het versnellen van (radicale) innovaties.

Briefadvies over de EU-ontwerpverordening inzake nieuwe genbewerkingstechnieken

VARIO bracht in oktober 2023 op vraag van minister Brouns advies uit bij de EU-ontwerpverordening inzake nieuwe genbewerkingstechnieken (NGT’s). In het kader van het Belgische EU-voorzitterschap wil VARIO zijn advies opnieuw onder de aandacht brengen. VARIO roept de Vlaamse en federale regering en de Vlaamse Europarlementsleden op om het Belgische EU-voorzitterschap maximaal te gebruiken om de kansen voor innovatie en valorisatie van deze nieuwe genbewerkingstechnieken te vrijwaren.

VARIO-advies 34: 'Naar een ambitieus Europees industriebeleid'

Op 20 december 2023 ontving VARIO van Vlaams minister van Economie en Innovatie Jo Brouns een vraag om advies bij de conceptnota ‘Naar een ambitieus Europees Industriebeleid’.

VARIO kan zich in grote mate vinden in deze conceptnota die sterk in lijn ligt met eerdere VARIO-aanbevelingen. VARIO wenst ter versterking nog een aantal boodschappen mee te geven, die een meerwaarde zullen zijn in de gesprekken in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van Europese ministers en beleidsdebatten over toekomstig Europees industriebeleid.Andere recente adviezen en rapporten

Alle adviezen en rapporten bekijken

VARIO me­mo­ran­dum 2024-2029: Meer impact door ex­cel­len­tie in innovatie en on­der­ne­mer­schap

14 december 2023

VARIO werkte opnieuw aan een Memorandum voor de toekomstige beleidsmakers in het Vlaamse Parlement en de Vlaamse Regering in kader van de Vlaamse verkiezingen in 2024. VARIO stelt vier ambities voor om de positie van Vlaanderen als één van de meest innovatieve regio’s ter wereld te behouden en via ondernemerschap ook te verzilveren.

Advies 33: Wij­zi­gin­gen Besluit In­du­stri­eel On­der­zoeks­fonds en In­ter­fa­ceac­ti­vi­tei­ten

7 november 2023
VARIO interpreteert de conclusies van de vijfjaarlijkse evaluatie van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de…

Advies 31: Optimaal wegen en inspelen op het on­der­zoeks-, innovatie- en in­du­strie­be­leid van de EU

27 september 2023
VARIO wil in dit advies aangeven hoe Vlaanderen het beste kan inspelen op het Europese beleid om er de meeste baten uit te halen. Hoe…