Ga verder naar de inhoud

Privacybeleid

De Vlaamse Adviesraad voor Innoveren & Ondernemen (VARIO) met maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan 35 bus 9, 1030 Brussel is verantwoordelijk voor dit privacybeleid. Omdat de Adviesraad opgericht werd bij het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, kan u voor vragen en/of opmerkingen terecht op het e-mailadres dpo.ewi@vlaanderen.be.

Laatste update: mei 2023

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens

VARIO erkent het belang van gegevensbescherming en privacy van persoonlijke gegevens van zijn websitebezoekers. Daarom behandelen we de persoonlijke gegevens van de betrokkenen met de nodige zorgvuldigheid. Het bevestigt uitdrukkelijk dat alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over de vrije verkeer van deze gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG) voor zover mogelijk en wenselijk.

VARIO erkent dat de bescherming van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is van de AVG-naleving. Wanneer het onmogelijk is om de veiligheid volledig te garanderen, zal VARIO passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen.

Doel van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt om met u in contact te treden voor datgene waarvoor u zich heeft opgegeven en om zo een optimale dienstverlening te garanderen. U kunt dergelijke gegevens meedelen voor volgende acties/activiteiten, en waarvoor respectievelijk volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Inschrijven voor de nieuwsbrief of nieuwsflash.

Naam, voornaam, e-mailadres, functie, organisatie.

 • Invullen van een contactformulier.

Naam, voornaam, e-mailadres.

 • Inschrijven voor één van onze evenementen/activiteiten om u op de hoogte kunnen houden omtrent de details ervan. Wij vragen ook om uw toestemming om u op de deelnemerslijst te zetten, die dan op het evenement aan alle deelnemers wordt gegeven. Daarnaast kan u aangeven of u al dan niet onze nieuwsbrief wenst te ontvangen.

Naam, voornaam, e-mailadres, functie, organisatie.

De persoonsgegevens die u meedeelt, worden opgenomen in onze databank met als doel:

 • U te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen ons beleidsdomein;
 • U te informeren over evenementen die we organiseren;
 • Statistische doeleinden.

VARIO verwerkt uw persoonsgegevens op basis van:

 • Uw toestemming
 • Een algemeen belang

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Naar algemene regel mogen wij uw persoonsgegevens enkel bewaren voor de periode waarin deze gegevens noodzakelijk en toereikend zijn om bepaalde diensten te kunnen verlenen. Wij bewaren deze gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren wij uw persoonsgegevens nog gedurende de termijn waarin wij ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Die periode hangt af van de betreffende dienstverlening. Na verloop van die verjaringstermijn worden deze gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn.

Doorgifte van uw persoonsgegevens

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie en bijkomend ook IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

In sommige gevallen kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens wel doorgeven aan derden. Zo worden onze nieuwsbrieven en nieuwsflashes uitgestuurd aan de hand van Campaign Monitor.

In bovenstaande gevallen worden alle mogelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de confidentialiteit, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt op elk ogenblik de mogelijkheid om de in de AVG beschreven rechten uit te oefenen.

 • Recht op informatie

U hebt het recht om alle verzamelde persoonsgegevens (met inbegrip van verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, bepaalde bewaartermijn) voor inzage op te vragen.

 • Recht op rectificatie

U hebt het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten corrigeren of aanvullen.

 • Recht op verwijdering ("Recht om vergeten te worden")

Indien u wenst dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kan u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via dpo.ewi@vlaanderen.bet een eenvoudig verzoek voor de verwijdering van uw persoonsgegevens.

 • Recht op bezwaar

Indien u niet langer op de hoogte wenst te worden gesteld van eventuele nieuwsbrieven of evenementen bent u gerechtigd om een recht op bezwaar in te dienen via mail naar dpo.ewi@vlaanderen.be. Houdt u er rekening mee dat het recht op bezwaar niet volledig geldt indien deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen VARIO en u/uw organisatie (bijvoorbeeld: voor het factureren geleverde goederen of diensten,...).

 • Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen bent u gerechtigd de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de persoonsgegevens die u heeft meegedeeld VARIO te ontvangen in een gestructureerde, veelgebruikte leesbare vorm en/of om deze gegevens door te sturen naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

 • Recht om een klacht in te dienen

Indien u op enig moment van mening bent dat VARIO inbreuk maakt op uw privacy, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De contactgegevens zijn:

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

Vlaamse Toezichtcommissie
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
+32 (0)2 553 20 85
contact@toezichtcommissie.be

Indien u gebruik wil maken van de bovenvermelde rechten, kan dat door deze aan te vragen via mail aan dpo.ewi@vlaanderen.be.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer en enkel door deze website gelezen kunnen worden. De cookies worden enkel gebruikt om te onthouden wat uw voorkeurstaal is en of u de tekstuele weergave in- of uitgeschakeld heeft. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Meer info over welke cookies onze websites bevatten en hoe je deze cookies kunt uitschakelen, vind je in ons Cookiebeleid.

Deze website bevat hyperlinks naar websites of informatiebronnen die door andere instanties of organisaties worden beheerd. Over deze websites heeft VARIO geen controle. VARIO is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites en informatiebronnen, noch voor de beschikbaarheid ervan.

De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Beeldmateriaal

De beelden/foto’s/videomateriaal die op deze website worden getoond, zijn ofwel eigendom van VARIO, ofwel beelden die gebruikt worden onder licentie van Shutterstock.com, tenzij anders aangegeven. Deze beelden mogen niet verder gebruikt worden door derden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming werd verleend door VARIO. Voor opname en gebruik (publicatie) van beeldmateriaal zoals foto of film, wordt gevraagd om akkoord als de geportretteerden duidelijk individueel herkenbaar zijn.

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

VARIO behoudt zich het recht om op elk gewenst moment deze privacyverklaring aan te passen en te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op onze websites. Wij raden u aan dit beleid geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent.

De privacyverklaring voor Mijn Burgerprofiel vind je hier.