Disclaimer

Privacybeleid

U kunt de website van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren & Ondernemen (VARIO) vrij bezoeken zonder dat u bepaalde persoonsgegevens moet opgeven. Alleen als u zich registreert voor een evenement of de nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens gevraagd. Deze persoonsgegevens zullen behandeld worden in overeenstemming met onderstaand beleid.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens 

Uw persoonsgegevens die u aan het departement hebt doorgegeven worden in een beveiligde omgeving opgeslagen die niet toegankelijk is voor het publiek. Verantwoordelijk voor de verwerking is de VARIO, gevestigd in de Koolstraat 35, 1000 Brussel. 
Het bestand kan slechts door enkele personeelsleden van de VARIO geraadpleegd worden voor de uitoefening van hun functie. 

Doel van de verwerking 

De gegevens worden alleen gebruikt om met u in contact te treden voor huidige of toekomstige evenementen en u zo een optimale dienstverlening te garanderen. Als u geen informatie wenst te ontvangen over toekomstige evenementen kan u dat per e-mail of per brief laten weten aan de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren & Ondernemen (VARIO), Koolstraat 35, 1000 Brussel. 
Elke e-mail van de VARIO biedt u tevens de mogelijkheid om u uit te schrijven. 

Toelating voor de verwerking 

Door uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft u het departement de uitdrukkelijke toelating om uw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden te verwerken. De persoonsgegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derden of voor andere doeleinden verwerkt. Mocht dit wel het geval zijn dan zal het departement aan u hiervoor eerst uitdrukkelijke toestemming vragen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

U hebt op elk ogenblik het recht om uw gegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met het secretariaat van de VARIO, Koolstraat 35, 1000 Brussel op het nummer 02 553 24 40 of via e-mail naar info@vario.be.

Gebruik van cookies 

Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer en enkel door deze website gelezen kunnen worden. Onze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. Ze worden enkel gebruikt om te onthouden wat uw voorkeurstaal is en of u de tekstuele weergave in- of uitgeschakeld heeft.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar websites of informatiebronnen die door andere instanties of organisaties worden beheerd. Over deze websites heeft de VARIO geen controle. De VARIO is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites en informatiebronnen, noch voor de beschikbaarheid ervan.

De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Beeldmateriaal

De beelden/foto’s/videomateriaal die op deze website worden getoond, zijn ofwel eigendom van de VARIO, ofwel beelden die gebruikt worden onder licentie van een beeldendatabank. Deze beelden mogen niet verder gebruikt worden door derden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming werd verleend door de VARIO. 

Mocht u van oordeel zijn dat er op deze website toch beeldmateriaal gebruikt wordt waarvoor niet de nodige rechten zijn verkregen, dan kan u dat melden aan de webmaster (info@vario.be).

Meer vragen? 

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren & Ondernemen (VARIO), Koolstraat 35, 1000 Brussel. Meer informatie vindt u ook op de website van de Belgische Privacycommissie.