Ga verder naar de inhoud

Over Vario

De Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) verstrekt strategisch advies aan de Vlaamse minister bevoegd voor het wetenschaps- en innovatiebeleid en bij uitbreiding aan de Vlaamse Regering, en het Vlaams Parlement.

De raad verleent advies over de volledige innovatieketen, van het niet-gericht wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten, over het toepassingsgericht onderzoek met het oog op valorisatie, tot de transformatie van de industrie, dienstensector en het Vlaamse ondernemerschap.

Missie en Visie

Visie

Excellent, ambitieus en succesvol onderzoek, innovatie, en ondernemerschap zijn bepalend voor welvaart en welzijn in Vlaanderen. Dit vraag efficiënt en doelgericht beleid.

Missie

VARIO wil met strategisch advies impact hebben op het beleid om onderzoek, innovatie en ondernemerschap te stimuleren.

Wie is VARIO?

Raads­le­den

VARIO wordt voorgezeten door Lieven Danneels, gedelegeerd bestuurder Televic Group. De acht andere leden zijn Katrin Geyskens, Wim…

Stafleden

De VARIO-staf ondersteunt de raad bij het uitvoeren van zijn taken in inhoudelijk, procesmatig en facilitair opzicht. Danielle Raspoet is…

Regelgeving

De adviesraad werd door de Vlaamse Regering bij besluit opgericht op 14 oktober 2016. In november 2020 is het mandaat van de VARIO-raad hernieuwd. Op 31 januari 2017 keurde VARIO zijn huishoudelijk reglement goed.

VARIO is administratief ingebed in het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse Overheid.

Evaluatie eerste vijf werkjaren

Na zijn eerste vijf werkjaren vond VARIO het tijd voor een kritische reflectie om zijn werking en impact te optimaliseren. Hiervoor liet VARIO in 2022 op eigen initiatief een evaluatie van zijn werking en impact uitvoeren door een externe evaluatiecommissie o.l.v. prof Luc Soete. Het evaluatierapport van de Evaluatiecommissie werd op 16 december 2022 overhandigd aan minister van Innovatie Jo Brouns.

VARIO is gekend, zichtbaar, goed ingebed in het Vlaamse Innovatielandschap en wordt gewaardeerd. De Evaluatiecommissie apprecieert de onafhankelijkheid van VARIO als zijn belangrijkste sterkte evenals de kwaliteitsvolle, evidence-based adviezen. Ook werd de focus op lange termijn, systemische adviezen gewaardeerd. De Evaluatiecommissie formuleert een zestal aanbevelingen:

  1. De perimeter van VARIO uit te breiden naar innovatie over alle beleidsdomeinen;
  2. Het debat te openen rond de optimale positionering van VARIO;
  3. Het overlegplatform te activeren met open lijnen naar andere spelers uit het innovatie-landschap;
  4. Aandacht voor internationale ontwikkelingen en hun relevantie voor Vlaanderen;
  5. De onafhankelijkheid van VARIO te bewaren (transparante benoemingsprocedure);
  6. Bij urgente adviesvragen, zich beperken tot bestaande wetenschappelijke evidentie.

Activiteiten van het lopende jaar en voorbije jaren

Werk­pro­gram­ma 2024

VARIO adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over het wetenschaps-, innovatie-, en ondernemerschapsbeleid. Begin 2024 maakte…

VARIO-col­lo­qui­um 2023

Op het VARIO-colloquium lanceerde VARIO zijn memorandum met vier ambitieuze doelstellingen om de positie van Vlaanderen als een van de…

Jaar­ver­slag 2023

Lees meer in het jaarverslag over de realisaties en activiteiten van VARIO in 2023. Je vindt er onder meer een overzicht van de adviezen- en rapporten...

Agenda

VARIO vergadert ongeveer één keer per maand live. Tussenin zijn er nog regelmatige online overlegmomenten en kunnen de VARIO-leden ook schriftelijk hun input leveren.

De 20 VARIO kernindicatoren

In 2020 ontwikkelde VARIO, een kwaliteitsvolle set indicatoren voor wetenschap en innovatie. Dit resulteerde in een set van een vijftigtal indicatoren die ingedeeld zijn volgens een aantal grote categorieën van doelstellingen, en die het brede spectrum van het wetenschaps- en innovatiesysteem zo volledig mogelijk afdekken. Hieruit werd een selectie gemaakt van 20 kernindicatoren. Deze laten toe om structurele evoluties in het Vlaamse W&I landschap-systematisch te volgen. Vier van de voorgestelde (sub)indicatoren kunnen momenteel nog niet gemonitord worden; deze indicatoren moeten nog ontwikkeld worden. De kernindicatoren worden tweejaarlijks gerapporteerd in het Vlaams indicatorenboek.