Ga verder naar de inhoud

Advies 16: Burgers betrekken bij het wetenschaps- en innovatiebeleid

1 november 2020

VARIO werd door Vlaams minister van Innovatie, Hilde Crevits, om een startnota gevraagd met mogelijke scenario’s om burgers, individueel of georganiseerd, bij het wetenschaps- en innovatiebeleid te betrekken. Op basis van deze startnota, wil de minister een dialoog beginnen om te komen tot een gedragen visie op een structurele aanpak.

Neem contact op met:

Samenvatting

Op basis van gegevens uit deskresearch en expertenbevragingen maakte VARIO een model met drie ‘lagen’ of groepen van mogelijke scenario’s. Bij het model formuleerde VARIO een aantal aanbevelingen. De raad legt de nadruk op communiceren (laag 1 in het model), als het meest essentiële om burgers te betrekken bij het wetenschaps- en innovatiebeleid, en als opstap naar meer actieve vormen van betrokkenheid. Daarnaast wijst hij op het belang van evidence informed beleid (laag 2 in het model) om het algemeen belang van de burgers te laten primeren en zo het draagvlak en het vertrouwen in het beleid te versterken. Volgens VARIO moet cocreatie, waarbij burgers via (hun gedrag in) de praktijk input (evidence) aanleveren voor het beleid, gestimuleerd en geoptimaliseerd worden. Wat betreft directe beleidsinput voor wetenschap en innovatie (laag 3 in het model), ziet VARIO eerder een beperkte rol voor burgers.

Bij het advies hoort ook een achtergrondrapport. Dat bevat onder meer een overzicht van bestaande initiatieven om burgers bij het beleid te betrekken, in Vlaanderen maar ook daar buiten en met een focus op wetenschap en innovatie.

Impact

Vlaams Parlement

15 maart 2021

Schriftelijke vraag van Maurits Vande Reyde aan minister Hilde Crevits over het advies.