Ga verder naar de inhoud

Advies 7: Conceptueel kader voor het opstellen van KPI’s in functie van beleidsdoelstellingen

20 mei 2019

VARIO ontving op 1 maart 2019 een vraag om advies van Vlaams minister Philippe Muyters om “ten bate van de volgende Vlaamse Regering een kwalitatieve en meetbare set aan outputparameters en KPI’s op te stellen, die uiting geven aan de Vlaamse ambitie om tot de Europese top inzake innovatie te behoren”. In voorliggend advies reikt VARIO een conceptueel kader aan voor het opzetten van KPI’s en outputparameters.

Neem contact op met:

Samenvatting

Het conceptueel kader voor het opzetten van KPI’s en outputparameters is opgebouwd uit vijf stappen:

Stap 1: Het uitgangspunt moet een strategische langetermijnstrategie zijn met de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse Regering. Deze doelstellingen zijn typisch legislatuuroverschrijdend en transversaal en dienen als ankerpunt voor het regeerakkoord. Aan deze doelstellingen moeten (een beperkt aantal) KPI’s gekoppeld worden, idealiter met specifieke mijlpalen/targets per legislatuur.

Stap 2: De strategische beleidsdoelstellingen van de Vlaamse Regering moeten vertaald worden naar doelstellingen per beleidsdomein (niet overgenomen) met daaraan gekoppeld KPI’s.

Stap 3: De doelstellingen per beleidsdomein moeten vertaald worden naar instrumenten/structuren/actoren/programma’s. Daaraan worden dan op gedesaggregeerd niveau KPI’s en outputparameters gekoppeld. Meerdere instrumenten/structuren/ actoren/programma’s dragen bij tot eenzelfde doelstelling.

Zowel in Stap 1, Stap 2 als Stap 3 is het belangrijk dat KPI’s complementair zijn en tot synergie leiden; het instellen van één KPI mag het behalen van een andere niet compromitteren.

Stap 4: Er moet op gepaste tijdstippen geëvalueerd (ex-ante en ex-post) worden of/hoe de verschillende instrumenten/structuren/actoren/programma’s samen bijdragen tot het behalen van de doelstellingen op beleidsdomein-niveau. KPI’s en outputparameters zijn geen doelstellingen maar een middel om een hoger doel te bereiken.

Stap 5: Er moet tevens op gepaste tijdstippen geëvalueerd worden of/hoe de verschillende doelstellingen per beleidsdomein samen bijdragen tot de strategische langetermijnstrategie en -doelstellingen van de Vlaamse Regering.

VARIO beveelt aan om de huidige sterke programma- en structuurgedreven evaluatiecultuur bij te sturen en meer aandacht te geven aan systeemevaluaties (stap 4 en stap 5). Daarnaast is er ook nood aan meer gestandaardiseerde en systemische impactanalyses.

Om dit conceptueel kader toe te passen op het niveau van de beleidsdomeinen en van de individuele instrumenten/structuren/actoren/programma’s is het belangrijk om de huidige monitoring-tools verder te ontwikkelen aan de hand van o.a. een open dataplatform en betere (IT-)data-infrastructuur. Daarnaast moet de overheidsadministratie zelf over voldoende inhoudelijk expertise bezitten om de data- en evaluatierapporten correct te interpreteren en te vertalen naar het beleid.

Impact

VARIO-bijdrage aan het Vlaams In­di­ca­to­ren­boek 2019 - dossier

30 september 2019

VARIO-bijdrage aan het Vlaams Indicatorenboek 2019 met een dossiers op basis van het advies: ‘Conceptual framework for setting up KPI’s and output parameters in function of policy goals (hoofdstuk 7.3)