Ga verder naar de inhoud

Klimaatsprong definitief goedgekeurd door Vlaamse Regering na adviezen VARIO, Minaraad en SERV

23.06.2023

De Vlaamse Regering heeft op 16 juni de Programmanota ter bevordering van de Vlaamse industriële energie- en klimaattransitie (ook Klimaatsprong genoemd) voor de periode 2022-2025 definitief goedgekeurd, na adviezen van de VARIO, SERV en Minaraad. In de programmanota werden twee belangrijke aanpassingen doorgevoerd. Op advies van VARIO wordt de relatie tussen het permanent overlegorgaan en de werkgroepen verder verduidelijkt als volgt; “Het betreft geen eenrichtingsverkeer, maar 2-richtingsverkeer’. Het Permanent Overlegorgaan (PO) vraagt adviezen aan de werkgroepen, maar zij zullen op hun beurt rapporteren aan het PO en indien nodig bijkomende adviezen verlenen die zij opportuun achten.” Op de vraag om een duidelijke scheiding te behouden tussen de klankbordgroep en de werkgroepen om conflicterende bevoegdheden te vermijden, werd niet ingegaan met volgende motivatie: “Er wordt bewust gekozen om de werkgroepen in te richten met de organisaties en personen aan de hand van expertises. De strikte scheiding tussen de klankbordgroep en werkgroep is hierdoor in praktijk niet mogelijk, omdat het vaak over dezelfde profielen gaat binnen de relevante organisaties”. Daarnaast werd op vraag van de Minaraad aan de aanbeveling vanuit de contextanalyse dat het beleidskader richting 2050 stabiel, haalbaar en coherent moet zijn, toegevoegd dat dit tevens effectief en kostenefficiënt dient te zijn. Tevens had VARIO gevraagd om ook geconsulteerd te worden bij de vijfjaarlijkse actualisering van de programmanota en de routekaart. Er wordt aangegeven dat - indien er een nieuwe versie van het W&I-decreet zal worden aangemaakt in functie van de volgende programmanota - VARIO op dat ogenblik expliciet zal opgenomen worden in het W&I-decreet.

Gerelateerde adviezen

Advies 29: Kli­maat­sprong - pro­gram­ma­no­ta

29 maart 2023
VARIO steunt de klimaatsprong en formuleert aanbevelingen om het transitieprogramma te versterken

Hoor als eerste over nieuwe VARIO-adviezen en ander VARIO-nieuws

Abonneer je dan op de VARIO-nieuwsbrief. Je krijgt er wekelijks het jongste nieuws over wetenschap, innovatie en ondernemerschap, uit Vlaanderen, Europa en de wereld, bovenop.