Ga verder naar de inhoud

VARIO-advies 30 besproken in Vlaams Parlement

05.05.2023

Op 21 april maakte VARIO zijn advies 30 bekend over de ‘Versterking van de Vlaamse technologiepositie met betrekking tot octrooien’. Op 4 mei werd het advies besproken in de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie van het Vlaams Parlement. Minister van Innovatie Jo Brouns legde uit dat dit advies er gekomen is op expliciete vraag van zijn voorgangster en van hemzelf na een eerder VARIO rapport waaruit bleek dat er voor valorisatie nog heel wat verbeterpunten zijn.

Hij gaf aan zeker twee punten verder te bekijken. “Eerst en vooral is het duidelijk dat we naar een fijnmaziger dataset moeten gaan om internationaal te meten en het beleid hierop aan te passen. Zo kunnen we bekijken met het expertisecentrum O&O monitoring hoe dit verder kan uitgebouwd worden, bijvoorbeeld met sub-indicatoren. Ten tweede is het duidelijk dat octrooiaanvragen geen doel zijn op zich. Daar is in de nieuwe SOC convenanten met imec en VIB ook op gelet. We willen immers de kwantitatieve KPI’s volgen in de tijd om zo ook de kwaliteit er van te kunnen volgen. Worden de patenten verkocht, worden er spin-offs mee opgezet enzovoort.

Uit de cijfers van VARIO blijkt dat de octrooipositie van de kennisinstellingen internationaal als zeer goed wordt aanzien. Wel wordt aangegeven dat er meer octrooiaanvragen kunnen verwacht worden op basis van de investeringen in O&O in Vlaanderen. Dit geldt het sterkst voor de bedrijven en in mindere mate ook voor onze kennisinstellingen.(…) De meeste octrooiaanvragen worden aangevraagd door grote bedrijven. Het potentieel bij kmo’s is er wel degelijk. Verder blijven sensibiliseren en informeren van kmo’s om het belang en nut te beklemtonen blijft belangrijk. Een octrooiaanvraag kost ook heel wat tijd en moeite, zeker bij kleinere kmo’s.
Samen met VLAIO zal onderzocht worden of octrooiaanvragen in aanmerking kunnen komen voor steun, naast de bestaande subsidiemogelijkheden bij O&O projecten voor sommige kosten voor de bescherming van projectresultaten bij kmo’s. We zullen ook de vergelijking maken met onze buurlanden, of er gelijkaardige maatregelen zijn die we nog bijkomend kunnen nemen. Het is goed dat dit advies er nu is en we zullen samen met EWI en met VLAIO verder aan de slag gaan, de nodige stappen zetten om de aanbevelingen zeker ter harte nemen en om te zetten in een nog sterker beleid voor meer Vlaamse octrooien”.

Gerelateerde adviezen

Advies 30: Ver­ster­ken van de Vlaamse tech­no­lo­gie­po­si­tie met be­trek­king tot octrooien

24 april 2023
Vlaanderen rangschikt top voor octrooiaanvragen door kennisinstellingen. De Vlaamse rangschikking voor bedrijfspatenten is ‘eerder…

Hoor als eerste over nieuwe VARIO-adviezen en ander VARIO-nieuws

Abonneer je dan op de VARIO-nieuwsbrief. Je krijgt er wekelijks het jongste nieuws over wetenschap, innovatie en ondernemerschap, uit Vlaanderen, Europa en de wereld, bovenop.