Ga verder naar de inhoud

Advies 22: Strategische verkenning IPCEI. Deel II: afwegingskader om in te spelen op toekomstige opportuniteiten inzake IPCEI

15 oktober 2021

Begin 2020 werd VARIO door Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits gevraagd “om een strategische verkenning en analyse uit te voeren van de sterktes en opportuniteiten die er zich voor Vlaanderen stellen voor de verschillende mogelijke Important Projects of Common European Interest (IPCEI’s). […] We gaan immers keuzes moeten maken op welke projecten we met onze kennisinstellingen en industrie prioritair willen inzetten. Onze middelen moeten we focussen en daarvoor hebben we de nodige onderbouwing nodig. VARIO kan daartoe een belangrijke insteek leveren. […]” Dit advies is het tweede in een drieluik.

Neem contact op met:

Samenvatting

Ten tijde van de vraag om advies werd door de FOD Economie al een oproep gelanceerd voor het indienen van ‘expressions of interest’ voor een IPCEI ‘Hydrogen Technologies and Systems’ met juni 2020 als deadline. VARIO heeft ervoor geopteerd de waterstofwaardeketen als eerste in kaart te brengen en te overhandigen aan de minister ter onderbouwing van haar beslissingen binnen deze waardeketen. VARIO overhandigde haar advies 12 ‘Strategische Verkenning IPCEI – deel I Waterstof’ in juli 2020 aan Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits.

Vervolgens werden door vier externe experten de strategische verkenningen en analyses uitgevoerd voor de andere waardeketens geïdentificeerd door het Strategic Forum on IPCEI; Clean, Connected and Autonomous Vehicles, Industrial IoT, Smart Health en Cybersecurity. Al snel werd duidelijk dat nog andere waardeketens circuleren als mogelijke IPCEI’s. Om goed voorbereid te kunnen inspelen op dergelijke onverwachte toekomstige opportuniteiten inzake IPCEI, formuleert VARIO in dit advies deel II een afwegingskader voor IPCEI. (De strategische analyses van de verschillende waardeketens resulteren in vier onafhankelijke experten rapporten die momenteel nog in opmaak zijn.)

In het advies geeft VARIO aan dat het belangrijk is om eerst een duidelijk overkoepelend strategisch kader op te stellen, breder dan IPCEI. Het is tevens heel belangrijk om te kijken hoe IPCEI binnen het bestaande instrumentarium past – is IPCEI de beste keuze om een initiatief te ondersteunen? Een IPCEI-deelname moet volgens VARIO geanalyseerd worden aan de hand van het volgende afwegingskader:

Landen/regio perspectief:

  • Sluit IPCEI aan bij de Vlaamse strategie en transities?
  • Heeft Vlaanderen voldoende financiële draagkracht om aan te sluiten bij de IPCEI?
  • Heeft de IPCEI voldoende impact voor Vlaanderen?

Bedrijfsperspectief:

  • Hebben we bedrijven met unieke technologische expertise en innovatie?
  • Hebben we voldoende kritische massa?
  • Is er een marktfalen?
  • Zijn onze bedrijven (en hun projecten) voldoende ingebed in een (internationaal) netwerk?
  • Is er voldoende bereidheid om te (co-)investeren bij de Vlaamse bedrijven?

Dit en andere aanbevelingen in het kader van IPCEI kunt u lezen in het advies.

Impact

Vlaams Parlement

23 december 2022

Schriftelijke vraag van Maurits Vande Reyde aan minister Jo Brouns m.b.t. de deelname van Vlaanderen aan Important Projects of Common European Interest (IPCEI).