Ga verder naar de inhoud

Advies 27: Visie op een goede beleidsmix tussen vrije en thematische steun voor O&O in Vlaanderen

31 mei 2022

Met dit advies beantwoordt VARIO de vraag van viceminister-president Crevits naar “een juiste beleidsmix in Vlaanderen tussen de eerder traditionele bottom-up kanalen en de meer thematisch/missiegerichte aanpak”.

Neem contact op met:

Samenvatting

Er is internationaal veel variatie in missiegericht beleid en de daarbij ingezette instrumenten en budgetten. VARIO kan daarom geen voorbeeld naar voor schuiven waar Vlaanderen zich direct kan aan spiegelen. VARIO maakte in het kader van het advies een kwantitatieve analyse van de verhouding tussen vrije (bottom-up) en thematische (top-down) Vlaamse middelen voor O&O, en de evolutie daarbinnen gedurende de jongste tien jaar. Daarbij zijn een reeks van vaststellingen gedaan, waaronder:

 • Quasi alle categorieën van Vlaamse O&O-middelen zijn in absolute termen toegenomen.
 • Vrije middelen maken ruim twee derde uit van het totaal, maar vertonen een licht dalende trend van circa 70% naar circa 66,5%.
 • De budgetten voor de strategische onderzoekscentra maken circa de helft van de thematische middelen uit.
 • Binnen de thematische middelen, is de sterkste toename doorheen de tijd voor initiatieven met kenmerken van missies, waarvan de Moonshot het duidelijkste voorbeeld is.

VARIO hecht een groot belang aan sterke bottom-upkanalen. Er zijn echter geen objectieve criteria om te staven wat de juiste numerieke verhoudingen zijn met de top-downmiddelen. VARIO schuift daarom in zijn aanbevelingen een aantal principes naar voor:

 • Zorg voor een helder strategisch kader met duidelijke langetermijndoelstellingen.
 • Maak objectieve, heldere en standvastige keuzes en houd ze breed.
 • Zet beleidsmixevaluaties op en onderzoek hoe elk instrument individueel, en de totale mix aan instrumenten bijdraagt aan de doelstellingen.
 • Houd het effectief realiseren van doelstellingen of missies voor ogen en kijk ruimer dan financiële middelen.
 • Bewaar en koester bottom-upkanalen
 • Zorg voor optimale voorwaarden voor bedrijven om aan doelstellingen en missies bij te dragen.
 • Houd het steuninstrumentarium eenvoudig en transparant.
 • Investeer vanuit alle beleidsdomeinen voldoende in beleidsondersteunend onderzoek i.f.v. evidence based beleid.

Impact

Ge­dach­te­wis­se­ling in Vlaams Parlement

23 juni 2022

Dirk Van Dyck (vicevoorzitter), Danielle Raspoet (directeur) en Veerle Linseele (staf) lichtten het advies toe in de Commissie Economie, Wetenschap en Innovatie van het Vlaams Parlement.

Vlaams Parlement

2 juni 2022

Vraag om uitleg over het advies door Andries Gryffroy aan Minister Brouns.

Workshop on the Or­ga­ni­sa­ti­on, Economics and Policy of Sci­en­ti­fic Research (WOEPSR)

8 april 2022

De VARIO-staf lichtte tijdens deze workshop die plaats vond aan de KU Leuven trends in wetenschapsfinanciering toe en nam deel aan een panel discussie over uitdagingen m.b.t. wetenschapsfinanciering.

Ronde tafel discussie rond de ‘Me­cha­nis­ms for research pri­o­ri­ti­sa­ti­on‘ van het Rathenau Instituut

31 maart 2022

De sessie, waaraan de VARIO-staf deelnam, werd georganiseerd door de AWTI en het Rathenau Instituut en was onderdeel van een groter traject van het Rathenau Instituut om het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van allerlei inzichten te voorzien die het departement kan gebruiken in de voorbereiding van de nieuwe wetenschapsvisie.