Ga verder naar de inhoud

Advies 20: De SDG’s – opportuniteiten voor Vlaamse ondernemingen

1 oktober 2021

Dit is een vervolgadvies op het VARIO-advies 17 ‘De Sustainable Development Goals als kompas voor het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid’.

Neem contact op met:

Samenvatting

In zijn advies stelt VARIO dat duurzaamheid, in de brede betekenis van de SDG’s, in de kern moet zitten van bedrijven en van de overheid. Dat zal de bedrijven en onze regio als geheel competitiever en veerkrachtiger maken. De relance na de covidcrisis is in die zin een uitgelezen momentum, met grote budgetten die in Vlaanderen en wereldwijd worden vrijgemaakt en dus ook met verdienkansen. We moeten in Vlaanderen ook verder bouwen aan expertise die bijdraagt aan de realisatie van de SDG’s en ons zo internationaal in de markt zetten.

VARIO doet in het advies overkoepelende aanbevelingen aan de overheid, maar ook specifieker, gericht aan onder meer VLAIO en FIT, en met betrekking tot het onderwijs. Concreet zijn de belangrijkste aanbevelingen:

  • Stimuleer in de interactie met bedrijven, op verschillende manieren en op verschillende niveaus, business uit purpose en het verduurzamen van bedrijfsmodellen. Daartoe zijn ook specifieke initiatieven mogelijk, bijvoorbeeld gericht op internationale business opportuniteiten in het kader van de SDG’s.
  • Verbind aan alle mogelijke overheidssteun aan bedrijven de voorwaarde van een globaal positieve impact op de SDG’s.
  • Gebruik regelgeving en normering op een slimme manier om markten te creëren voor producten, technologieën of diensten die bijdragen aan het behalen van de SDG’s.
  • VARIO erkent dat er op verschillende niveaus binnen de overheid al goede evoluties in gang zijn gezet, en wil die met zijn aanbevelingen verder helpen verbeteren en versnellen.

Op vraag van minister-president Jan Jambon formuleerde VARIO ook een advies met betrekking tot het ontwerp vierde Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (VARIO-advies 21). Dat advies is samen te lezen met de VARIO-adviezen 17 en 20 over de SDG’s.

Impact

VARIO-bijdrage aan Voluntary National Review 2023

15 oktober 2022

Op vraag van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling leverde VARIO een bijdrage aan de Voluntary National Review.

Vlaams Parlement

9 februari 2022

Minister Crevits verwees naar het advies in haar antwoord op de vraag van Andries Gryffroy over de analyse van het Federaal Planbureau m.b.t. het behalen van de SDG's.

Ge­dach­te­wis­se­ling in Vlaams Parlement

16 december 2021

VARIO was te gast in de commissie Economie, Wetenschap en Innovatie van het Vlaams Parlement voor een gedachtewisseling over de VARIO-adviezen m.b.t. de SDG’s (VARIO-adviezen 17, 20 en 21). VARIO-voorzitter Lieven Danneels gaf een toelichting over de adviezen en beantwoordde nadien vragen van de commissieleden.

Vlaams Parlement

14 november 2021

Vraag om uitleg van Andries Gryffroy aan minister Crevits over de aanbevelingen van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen met betrekking tot de Sustainable Development Goals.

Beleids- en Be­gro­tings­toe­lich­ting Economie, We­ten­schap en Innovatie 2022

28 oktober 2021

VARIO vraagt in het advies om aan alle mogelijke overheidssteun voor bedrijven de voorwaarde van een globaal positieve impact te verbinden. In de Beleids- en Begrotingstoelichting van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie 2022 geeft de minister aan dat ze wenst “deze benadering door te trekken in de verschillende instrumenten van het EWI-beleid"