Ga verder naar de inhoud

Advies 1: Internationaal toptalent aantrekken en verankeren

1 november 2017

VARIO adviseert Vlaamse Regering in 20 actiepunten over Vlaanderen als attractiepool voor internationaal toptalent

Neem contact op met:

Samenvatting

Wil Vlaanderen tot de top 5 van innovatieve, ondernemende kennisregio’s behoren, dan dienen we, naast het ontwikkelen van ons eigen talent door scholing en opleiding, ook internationaal toptalent aan te trekken en hier te verankeren. Om de Vlaamse Regering bij deze prioriteit te helpen, heeft VARIO zijn eerste advies over dit thema afgeleverd. Het advies kwam tot stand op basis van een grondige kwantitatieve en kwalitatieve analyse én na grondig overleg met het werkveld: de kennisinstellingen, bedrijven en bedrijfssectoren, FIT, VDAB … Deze bevindingen werden getoetst aan de jarenlange expertise en knowhow van de VARIO-raadsleden en vervolgens vertaald in een integrale en gecoördineerde strategie van vier grote aanbevelingen, geconcretiseerd in 20 actiepunten.

Zie ook:

VARIO-VLUHR Onderzoeksrapport (2020): Economische effecten van internationalisering in het Hoger Onderwijs

VARIO-Advies 25: Economische migratie: een postcorona visie


Impact

Con­cept­no­ta Eco­no­misch mi­gra­tie­be­leid

29 oktober 2021

In deze conceptnota wordt de integrale strategie overgenomen die voorgesteld wordt in VARIO-Advies 1.

Lancering loket ‘Working in Belgium’

31 mei 2021

In mei 2021 werd het loket gelanceerd door minister van Innovatie Hilde Crevits en staatssecretaris van Migratie Sammy Mahdi. Hiermee werd een aanbeveling uit VARIO-Advies 1 gerealiseerd.

Vlaams Parlement

6 november 2019

VARIO-Advies 1 kwam verschillende keren aan bod in het Vlaams Parlement. We selecteren hier één van de verwijzingen. Vraag om uitleg van Robrecht Bothuyne aan minister Hilde Crevits over kennismigratie uit derde landen.

Vlaams Re­geer­ak­koord (2019-2024) en Be­leids­no­ta (2019-2024) Economie, We­ten­schaps­be­leid en Innovatie

1 november 2019

In het Vlaams Regeerakkoord (2019-2024) (p. 43) en de Beleidsnota (2019-2024) Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie (p. 37) wordt aangekondigd dat, in opvolging van VARIO-Advies 1, een strategie zal worden uitgewerkt voor het aantrekken en verankeren van internationaal toptalent.

Visienota van minister Muyters “Ontginnen bui­ten­lands te­werk­stel­lings­po­ten­ti­eel in Vlaan­de­ren”

8 juni 2018

Deze visienota neemt aanbevelingen mee uit VARIO-Advies 1.

Ge­dach­te­wis­se­ling in Vlaams Parlement

8 maart 2018

Op 8 maart vond een gedachtewisseling plaats met een delegatie van VARIO over Advies 1.

De media en (in­ter­na­ti­o­na­le) be­leids­do­cu­men­ten

5 december 2017

Vermeldingen van Advies 1 in tijdschriften en kranten (De Standaard, De Morgen, HLN, De Tijd, Trends Magazine, Knack…), interview met VARIO-directeur Danielle Raspoet op Kanaal Z, online-vermeldingen, (internationale) beleidsdocumenten... We selecteren hieruit het artikel in De Standaard 'Te weinig knappe koppen vinden de weg naar Vlaanderen'.